Archiv města Olomouc
Knihovna Národního muzea
otevřít fond Počet komentářů 0   Přečteno 9599
Sbírka mikrofilmů - Bohemika z bývalého Ústředního státního archivu NDR v Postupimi
Části nacistických soudních spisů československých, protektorátních, říšských a jiných státních příslušníků z let 1934-1945, dokumenty nacistických říšských ministerstev k problematice Sudet a Protektorátu Čechy a Morava.
Národní archiv
otevřít fond Počet komentářů 0   Přečteno 9857
Sbírka Československé školy ve Velké Británii
Dokumentace bývalých žáků včetně osobností, které děti pomáhali zachránit - osobní doklady, vysvědčení, deníky, vzpomínky, články, korespondence, výstřižky, fotografie, videonahrávky, biografické knihy.
Národní archiv
otevřít fond Počet komentářů 0   Přečteno 8600
Ministerstvo kultu a vyučování Vídeň
Státní školská správa, zemská školská správa, školské správní úřady, vědecké instituce a ústavy, školy, politické organizace, církevní organizace, zájmové organizace, církev katolická, církev evangelická, církev starokatolická, církev reformovaná, Jednota bratrská, Židé, kongresy, výstavy, oslavy výročí
Národní archiv
otevřít fond Počet komentářů 0   Přečteno 9262
První světová válka - negativy
Soubor deskových negativů pořízených v době 1. světové války MUDr. J. Munzarem, zubařem a vojákem z povolání u 5. Korpskommanda. Jde o dokumentaci života pluku, který prošel od Karpat ke Zborovu, pak přesunut do Boky Kotorské. Negativy před rokem 1915 a po roce 1918 dokumentují především rodinný život a manévry.
Národní archiv
otevřít fond Počet komentářů 0   Přečteno 93031
Desky hejtmanství německých lén, Praha
Léna v Německu, na Chebsku a Loketsku - šlechta - udělování šlechtictví
Národní archiv
otevřít fond Počet komentářů 0   Přečteno 9227
Hejtmanství německých lén, Praha
Léna v Německu - léna v Čechách - politické dějiny - dějiny správy - právní dějiny - místopis - rodopis.
Národní archiv
otevřít fond Počet komentářů 0   Přečteno 9461
Ministerstvo železnic
Ministerstvo železnic vzniklo v roce 1919 v přibližně stejné organizační struktuře, jakou mělo ministerstvo vídeňské. Jeho kompetence měla složku správní - povolování staveb na dráze (působnost býv. Generální inspekce rakouských železnic) a podnikovou - nejvyšší řízení ČSD. Fond byl koncipován tak, že je do něho zahrnuto i období po zániku Ministerstva železnic (1938), kdy ministerstvo postupně převzalo agendu pošt a telekomunikací (sloučení s Ministerstvem pošt a telegrafů do Ministerstva dopravy) a v r. 1942 i některé agendy býv. Ministerstva veřejných prací (především plavbu a leteckou dopravu, vzniká Ministerstvo dopravy a techniky). Z těchto kompetencí byly ihned po květnu 1945 vyjmuty pošty a telekomunikace, nové Ministerstvo dopravy je zpracováno samostatně - zde pouze nahodilý materiál. Fond obsahuje bohatou spisovou dokumentaci k problematice železniční, ale i veřejné autobusové dopravy, kterou ČSD zajišťovaly (od roku 1932 monopolně). Hospodářská, technická a provozní agenda státních drah, schvalování plánů a změn projektů tratí a vleček v působnosti drážního správního úřadu (včetně drah tramvajových a neveřejných úzkorozchodných). Výstavba nových tratí na Slovensku. Na konci fondu a v dodatku zpracovaném r. 1979 tisková dokumentace (věstníky, almanachy, výroční zprávy, tarify, statistiky) zahrnující i období do r. 1918.
Národní archiv
otevřít fond Počet komentářů 0   Přečteno 11649
Ministerstvo zemědělství I - knihy
zemědělství, správa, výzkumnictví
Národní archiv
otevřít fond Počet komentářů 0   Přečteno 9225
Lužický seminář
Lužice, její vztahy k Čechám - kultura - školství - náboženství - nadace - stavebnictví - daně
Národní archiv
otevřít fond Počet komentářů 0   Přečteno 8609
Fotografie dne
Rychlé hledání
Hledat
Nejhledanější
Matriky židovských náboženských obcí v českých krajích
Židé - matriky - demografie - genealogie - židovské náboženské obce
Národní archiv
otevřít fond Počet komentářů 0   Přečteno 169136
Německé státní ministerstvo pro Čechy a Moravu (AMV 110)
Německá okupační správa, protektorát, říšský protektor, Německé státní ministerstvo pro Čechy a Moravu, policie, agendy správní činnosti, normálie, orgány správní činnosti, úřady, organizační normy, personálie
Národní archiv
otevřít fond Počet komentářů 0   Přečteno 101195
První světová válka - negativy
Soubor deskových negativů pořízených v době 1. světové války MUDr. J. Munzarem, zubařem a vojákem z povolání u 5. Korpskommanda. Jde o dokumentaci života pluku, který prošel od Karpat ke Zborovu, pak přesunut do Boky Kotorské. Negativy před rokem 1915 a po roce 1918 dokumentují především rodinný život a manévry.
Národní archiv
otevřít fond Počet komentářů 0   Přečteno 93031
Státní tajemník u říšského protektora v Čechách a na Moravě
Německá okupační správa, protektorát, říšský protektor, státní tajemník, policie, německá policie, agendy správní činnosti, normálie, orgány správní činnosti, úřady, organizační normy, zaměstnanci orgánů správy, personálie.
Národní archiv
otevřít fond Počet komentářů 0   Přečteno 92262
Policejní ředitelství Praha - Konskripce
Evidence pražského obyvatelstva, domovské právo, statistika
Národní archiv
otevřít fond Počet komentářů 0   Přečteno 87822
Ministerstvo vnitra - Šlechtický archiv, Vídeň
Šlechta, nadace, povyšování do šlechtického stavu, povyšování obcí na města, udělování znaků a pečetí
Národní archiv
otevřít fond Počet komentářů 0   Přečteno 85199
Akademie hraběte Straky Praha
Stavovská akademie, gymnázia, školní kuratoria, písemné informační prameny osobní povahy
Národní archiv
otevřít fond Počet komentářů 0   Přečteno 83440
Úřad říšského protektora v Čechách a na Moravě - Zástupce říšského ministerstva zahraničních věcí u říšského protektora, Praha
Obchodně politická jednání Německa s cizími státy, konzulární zastoupení různých zemí v Praze, smlouvy jiných zemí s Německem, pracovní nasazení cizinců, činnost českých spolků a menšinových škol v cizině, výměna studentů a profesorů
Národní archiv
otevřít fond Počet komentářů 0   Přečteno 82775