Národní archiv - Německé státní ministerstvo pro Čechy a Moravu (AMV 110)

Vyhledávání:
inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.Akce
1sg.110-1/1Zjednodušení zemské a okresní samosprávy.
Organizace a činnost Svazu německého zemědělství a lesnictví pro Čechy a Moravu (Verband der Deutschen Land- und Forstwirtschaft für Böhmen und Mähren), materiály o H. Backovi aj.
1942 - 1944ka 1
sg.110-1/2Vyjmuto 7. 10. 1948.ka 1
2sg.110-1/3Organizační struktura ÚŘP.
Služební porada německého státního ministra s oberlandráty 15. 2. 1944.
Užívání říšských státních symbolů v protektorátu.
1942 - 1944ka 1
sg.110-1/4Vyjmuto 24. 9. 1946 pro Mimořádný lidový soud v Praze. (Hans Krebs - služební cesta do Berlína.)ka 1
3sg.110-1/5Reorganizace říšské a protektorátní správy v důsledku vedení totální války.
Novinový článek o M. Bormannovi.
1943 - 1944ka 1
4sg.110-1/6Organizace úřadů OLR - zrušení OLR Praha aj.
Činnost Zemského vyměřovacího ústavu pro Čechy a Moravu a uvolnění jeho pracovníků pro pracovní nasazení.
Porada velitelů policejních služeben policejního obvodu Olomouc u ostravského oberlandráta 17. 6. 1943.
1943 - 1944ka 1
5sg.110-1/7Vymezení kompetencí v politické a policejní správě na Moravě.1943 - 1944ka 1
6sg.110-1/8Odvolání K. Daluega z funkce zastupujícího říšského protektora, novinové články s životopisnými údaji, projev na rozloučenou aj.1943ka 1
7sg.110-1/9Situační zprávy OLR v Plzni za říjen až listopad 1943 a v Moravské Ostravě za listopad až prosinec 1943.
Postavení okresních hejtmanů v protektorátní správě.
Garáže říšského protektora (1 plán).
1943ka 1
8sg.110-1/10Organizační záležitosti NSM - zřízení a struktura úřadu, změna kompetencí říšského protektora aj.1943 - 1944ka 1
9sg.110-1/11Inaugurace W. Fricka do funkce říšského protektora, program se seznamem hostů, slavnostní projevy, zprávy českého tisku aj. 1943ka 1
10sg.110-1/12Organizační záležitosti NSM - zřízení a struktura úřadu, seznamy vedoucích pracovníků.
Rozpočet ÚŘP na rok 1943 a korespondence k rozpočtu na rok 1944.
Záznam českého a slovenského vysílání londýnského a moskevského rozhlasu ze 14. 10. 1943.
1943 - 1944ka 1
11sg.110-1/13Úsporná opatření v protektorátních úřadech, úkoly Nejvyššího účetního kontrolního úřadu s ohledem na vedení totální války aj.
Porada starostů a okresních hejtmanů z obvodu OLR Moravská Ostrava u ostravského oberlandráta 10. 9. 1943.
1942 - 1945ka 1
12sg.110-1/14Organizační záležitosti NSM - vymezení kompetencí, název úřadu a titul ministra, návrhy znaku.
Doprava v protektorátu - organizace správy železniční dopravy, personální záležitosti, využití železniční infrastruktury a zaměstnanců pro válečné potřeby aj.
Změny ve vedení okresních úřadů v obvodu OLR Moravská Ostrava.
Kapacita lazaretů v protektorátu.
1940 - 1944ka 1
13sg.110-1/15Reorganizace systému zásobování protektorátu.
Reorganizace nejvyšších složek okupační správy v protektorátu, organizační struktura NSM, novinové články českého tisku o jmenování W. Fricka říšským protektorem a K. H. Franka německým státním ministrem, jmenování mimořádných zástupců K. H. Franka, vymezení kompetencí říšského protektora.
Služební dopravní prostředky v protektorátu - označení služebních vozů protektorátní okupační správy.
1943 - 1944ka 2
14sg.110-1/16Zavedení správy z příkazu Říše v protektorátních autonomních úřadech.1944ka 2
15sg.110-1/17Zemědělská správa v protektorátu - návrhy na reorganizaci, organizační struktura ministerstva zemědělství a lesnictví, finanční a organizační záležitosti Svazu německého zemědělství a lesnictví pro Čechy a Moravu aj.
Porady starostů, okresních hejtmanů a policejních ředitelů z obvodu OLR Moravská Ostrava 25. 2. 1944 a moravských okresních hejtmanů 12. 1. 1945.
1942 - 1945ka 2
16sg.110-1/18Rozšíření správy z příkazu Říše v rezortu dopravy.
Rozdělení finančních subvencí nevyčerpaných zastupujícím říšským protektorem.
1943 - 1944ka 2
17sg.110-1/19Válečné škody v protektorátu - krytí nákladů, odstraňování škod, zajištění ubytování, úkoly jednotlivých úřadů.
Postavení a činnost oberlandrátů.
Provozní záležitosti úřadů protektorátní okupační správy.
1943 - 1944ka 2
18sg.110-1/20Služební porady německého státního ministra s oberlandráty (září 1942 - říjen 1944).1942 - 1944ka 2
19sg.110-1/21Zjednodušení úředních formulářů.
Problémy protektorátní správy po odchodu některých německých okresních hejtmanů.
Personální záležitosti protektorátní správy - seznam zaměstnanců pracujících v NSM a v jemu podřízených úřadech přijatých v únoru 1945.
1945ka 2
20sg.110-1/22Změna předpisů pro protiletecké zatemnění.1943ka 2
21sg.110-1/23Slučování obcí a zvýšení jejich pravomocí.
Organizační struktura Zemského úřadu v Praze.
Porovnání personálního stavu protektorátních a říšských pracovních úřadů.
1943ka 2
22sg.110-1/24 (poškozeno)Personální záležitosti protektorátní správy - změny ve vedení finanční správy.
Zvýšení matrikulárního příspěvku protektorátu Říši na rok 1944 a 1945.
Příprava novely zákona o Nejvyšším správním soudu.
1943 - 1944ka 2
23sg.110-1/25Postavení protektorátních okresních hejtmanů a jejich seznam.
Protektorátní rozpočet na rok 1944.
Vymezení kompetencí říšského ministra vnitra při řešení personálních záležitostí německých úředníků protektorátní správy
1944 - 1945ka 2
24sg.110-1/26Reorganizace protektorátní vlády v lednu 1945.
Organizační struktura ministerstva hospodářství a práce.
Označení a titulatura zemských úřadů, zemských prezidentů, okresních úřadů a okresních hejtmanů.
Vymezení kompetencí říšského ministra vnitra při řešení personálních záležitostí německých úředníků protektorátní správy.
1944 - 1945ka 2
25sg.110-2/1Revize bytového zařízení říšského protektora v Černínském paláci v Praze.
Schvalování změn stanov České spořitelny.
Obsazení vedoucích míst v protektorátních podnicích Němci.
1939, 1943ka 3
26sg.110-2/2Služební záležitosti G. Jonaka při jeho působení ve funkci ostravského oberlandráta.1943ka 3
27sg.110-2/3Zjednodušení systému protektorátní správy.
Organizační záležitosti NSM - návrh služebních míst v oddělení všeobecné a vnitřní správy.
1943 - 1944ka 3
28sg.110-2/4Úprava kompetencí v úřadech protektorátní policejní správy.
Schvalování normativních aktů protektorátních autonomních úřadů německým státním ministrem.
1943 - 1944ka 3
29sg.110-2/5Změny ve formální úpravě úředních písemností NSM.
Stav potravinových zásob v protektorátu.
1943 - 1944ka 3
30sg.110-2/6Školení úředníků protektorátní správy na ochranu proti špionáži a sabotážím.
Korespondence treuhändera konfiskované firmy Bruno Wildner v Praze J. Schiffnera.
1944ka 3
31sg.110-2/7Ztráta tajných dokumentů NSM a protektorátního ministerstva vnitra.
Výnosy a nařízení státního prezidenta - služební instrukce pro vyslance protektorátu u říšské vlády v Berlíně.
Zjednodušení protektorátní správy - uzavírání nájemních a kupních smluv na pozemky úřadů, režim poplatků mezi úřady aj.
1942 - 1944ka 3
32sg.110-2/8Zjednodušení protektorátní správy - sestavování protektorátního rozpočtu, převod finančních prostředků z ústředních úřadů na jim podřízené úřady, uzavírání nájemních a kupních smluv na pozemky úřadů, schvalování subvencí aj.1942 - 1943ka 3
33sg.110-2/9Výdaje na reprezentaci nejvyšších protektorátních úředníků.1944ka 3
34sg.110-2/10Sestavování rozpočtu NSM s přiloženým rozpočtem ÚŘP na rok 1943, systemizace služebních míst v úřadech protektorátní správy.(1943) 1944ka 3
35sg.110-2/11Sestavování rozpočtu NSM s přiloženým rozpočtem ÚŘP na rok 1943, systemizace služebních míst v úřadech protektorátní správy.(1943) 1944 - 1945ka 3
36sg.110-2/12Sestavování rozpočtu a systemizace služebních míst NSM, početní stav zaměstnanců nejvyšších protektorátních úřadů k 1. 10. 1943.1943 - 1944ka 3
37sg.110-2/13Pracovní nasazení zaměstnanců zemských úřadů a protektorátních drah aj.1944ka 3
38sg.110-2/14Bezpečnostní opatření proti úniku úředních informací, dosazování německých úředníků do protektorátních úřadů aj.1942 - 1944ka 4
39sg.110-2/15Disciplinární řízení s německými správními úředníky v protektorátu a v Generálním gouvernementu.
Předání dálnopisů došlých do ÚŘP a adresovaných státnímu tajemníkovi u říšského protektora.
1943ka 4
40sg.110-2/16Výnosy a nařízení státního tajemníka u říšského protektora - sankce pro německé úředníky protektorátní správy při krádeži zabavených předmětů.
Přehledy počtu nově přijatých příslušníků zbraní SS v protektorátu.
1943 - 1944ka 4
41sg.110-2/17Užívání barevných tužek pro označení vedoucích úředníků protektorátních autonomních úřadů v písemném styku, způsob předávání úředních výnosů, chybné zasílání písemností autonomních úřadů ÚŘP místo NSM aj.1943 - 1944ka 4
42sg.110-2/18Organizační záležitosti NSM - personální záležitosti a titulatura v ministerském úřadu a v oddělení dopravy a techniky aj.1944ka 4
43sg.110-2/19Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě - spolupráce se školskou správou, koncerty pro učitele a vychovatele aj.
Školení úředníků protektorátní správy na ochranu proti špionáži a sabotážím.
1943 - 1944ka 4
44sg.110-2/20Adresy a telefonní čísla vedoucích pracovníků úřadů protektorátní okupační správy.
Spolupráce wehrmachtu s NSDAP a s úřady protektorátní správy při vnitřních nepokojích.
Služební porada německého státního ministra s oberlandráty 9. 5. 1944.
1944ka 4
45sg.110-2/21Služební cesty ministrů protektorátní vlády.1944 - 1945ka 4
46sg.110-2/22Využití zahrad Černínského paláce v Praze.
Vydávání prozatímních výměrů úředníky protektorátní okupační správy.
1944ka 4
47sg.110-2/23Pozastavení dovolených a omezení služebních cest německých úředníků protektorátní správy v důsledku vedení totální války.1944ka 4
48sg.110-2/24Pozastavení dovolených příslušníkům německé policie v protektorátu.
Zřízení provizorní spisovny úřadu vyššího velitele SS a policie pro Čechy a Moravu a jeho spisový plán.
1944ka 4
49sg.110-2/25Opatření říšského ministra vnitra k zamezení neoprávněného nabývání spotřebního zboží veřejnými zaměstnanci, omezení kouření ve veřejných prostorách úřadů.1944ka 4
50sg.110-2/26Organizační záležitosti NSM - postavení Komise pro hospodaření s prostorem (Raumbewirtschaftungskommission). 1944ka 4
51sg.110-2/27Omezení úřední korespondence v důsledku vedení totální války aj.1944ka 4
52sg.110-2/28Spolupráce pořádkové policie s ostravským oberlandrátem při dozoru nad pracovně nasazenými v dolech.1944ka 4
53sg.110-2/29Politický dohled nad německými okresními hejtmany a starosty.
Dočasné přenesení kanceláře německého státního ministra k Zemskému úřadu v Brně.
1944ka 4
54sg.110-2/30Zprávy zasílané německému státnímu ministrovi v době jeho nepřítomnosti v Praze (listopad 1944) - záznamy českého a slovenského vysílání londýnského rozhlasu, situace na frontách, odbojová činnost a situace v protektorátu aj.1944ka 4
55sg.110-2/31Zprávy zasílané německému státnímu ministrovi v době jeho nepřítomnosti v Praze (leden - březen 1945) - záznamy vysílání londýnského rozhlasu, odbojová činnost a situace v protektorátu aj.1945ka 4
56sg.110-2/32Zprávy zasílané německému státnímu ministrovi v době jeho nepřítomnosti v Praze (březen 1945) - situace na frontách, odbojová činnost v protektorátu aj.1945ka 4
57sg.110-2/33Zprávy zasílané německému státnímu ministrovi v době jeho nepřítomnosti v Praze (duben1945) - situace na východní frontě.
Zpráva pro oberlandráty z 21. 1. 1945 o vojenské situaci na východě, o nové organizaci protektorátní vlády, o dopravě uhlí pro zbrojní průmysl aj.
Úprava dodacích lhůt v souvislosti s problémy při přepravě pošty.
1945ka 4
58sg.110-2/34Úkoly ústředních úřadů protektorátní správy v případě leteckého útoku na Prahu.
Program jednání zástupců Říšského vedení mládeže (Reichsjugendführung) u německého státního ministra.
1945ka 4
59sg.110-2/35Organizační záležitosti NSM - jmenování pověřence německého státního ministra pro obranu.1945ka 4
60sg.110-2/36Oslavy 5. výročí volby E. Háchy státním prezidentem, podmínky účasti prominentních Čechů, Němců a zástupců německé policie.1943ka 4
61sg.110-3/1Výnosy a nařízení vůdce a říšského kancléře - zamezení přístupu osob s kontakty v zahraničí do vysokých politických a vojenských funkcí.
Převedení zaměstnanců bezpečnostních složek k bojovým jednotkám zbraní SS.
1944 - 1945ka 5
62sg.110-3/2Výnosy a nařízení vůdce a říšského kancléře - vyčlenění Běloruska z říšského komisariátu Ostland, nová německá služební místa v Itálii, změny ve správě Berlína, podíl H. Lammerse na přípravách rozhodnutí vůdce a říšského kancléře.1944ka 5
63sg.110-3/3Výnosy a nařízení vůdce a říšského kancléře - tvorba nařízení a výnosů vůdce a říšského kancléře, dotace vůdce a říšského kancléře, náhrada škod způsobených při výkonu veřejné správy, postup při jmenování a propouštění úředníků v Dolním Štýrsku, Korutanech a Kraňsku.1943ka 5
64sg.110-3/4Výnosy a nařízení vůdce a říšského kancléře - správní záležitosti říšských provincií, účast M. Bormanna na řešení otázky židovských míšenců, zřízení úřadu pověřence pro hospodářství u německého zmocněnce v Maďarsku.1944ka 5
65sg.110-3/5Opatření na úsporu elektrické energie a zemního plynu.
Výnosy a nařízení vůdce a říšského kancléře - hierarchie nejvyšších hodností v německých ozbrojených silách.
Černý trh v Maďarsku.
1944 - 1945ka 5
66sg.110-3/6Pracovní síly pro válečný průmysl.
Civilní správa v Belgii a severní Francii.
Úprava a datování písemností vydávaných vůdcem a říšským kancléřem.
1944ka 5
67sg.110-3/7Postup úřadů při ohrožení nebo obsazení území nepřítelem.
Pracovní nasazení lékařů.
1944ka 5
68sg.110-3/8Styk NSM s říšskými komisaři pro obranu.
Výnosy a nařízení vůdce a říšského kancléře - spolupráce NSDAP s wehrmachtem ve vojenské operační oblasti na území Říše.
Nařízení německého státního ministra o trestech smrti za překročení moravsko-slovenských hranic a jeho vyvěšování v pohraničních oblastech protektorátu.
Zajištění zákopových prací na severní Moravě za účasti Organizace Todt.
1944 - 1945ka 5
69sg.110-3/9Opatření ARLZ - rozšiřující pokyny vydané vrchním velitelem branné moci aj.
Převelení vojáků wehrmachtu z prostoru Moravské Ostravy na obranu Východního Pruska a vymezení kompetencí organizačního štábu G.
1944ka 5
70sg.110-3/10Opatření ARLZ a jejich realizace v protektorátu.
Boj proti výsadkářům.
Zajištění zbraní z protektorátu pro německé ozbrojené složky.
Zásobování území v blízkosti fronty.
Ochrana před minami na říšských vodních tocích.
1944ka 5
71sg.110-3/11Získávání nových pracovních sil pro válečný průmysl v protektorátu aj.1944ka 5
72sg.110-3/12Získávání nových pracovních sil pro válečný průmysl.
Úsporná opatření v protektorátní správě a úprava pracovní náplně úřadů v důsledku vedení totální války.
1944ka 5
73sg.110-3/13Pracovní nasazení českých učitelů a jiných státních zaměstnanců, přehled o nasazení úředníků protektorátní správy, samosprávy a podniků aj.1944ka 5
74sg.110-3/14Povolávání německého obyvatelstva protektorátu do ozbrojených složek.
Získávání nových pracovních sil pro válečný průmysl, přehled pracovních sil v protektorátu k 31. 5. 1944 aj.
1944ka 5
75sg.110-3/15Reorganizace německých ozbrojených složek.
Propagandistické působení na obyvatelstvo ve smyslu vedení totální války.
1944 - 1945ka 5
76sg.110-3/16Získávání nových pracovních sil pro válečný průmysl.
Politická situace na Moravě.
1944ka 5
77sg.110-3/17Omezování činnosti protektorátních sportovních klubů.1944ka 6
78sg.110-3/18Uvolňování pracovních sil ze zemědělství a potravinářského průmyslu pro válečný průmysl, využití učňovských dílen a pracovníků Česko-moravské pošty.1944ka 6
79sg.110-3/19Nařízení německého státního ministra o regulaci pracovní doby v protektorátních úřadech v zájmu úspory elektrické energie, zavedení večerní a nedělní služby v institucích důležitých pro vedení války, omezování provozu německých vysokých škol na území protektorátu aj.1944 - 1945ka 6
80sg.110-3/20Omezování provozu německých vysokých škol na území protektorátu a Říše.
Vyčlenění zaměstnanců bezpečnostních složek z nasazení ve válečném průmyslu.
Vyrovnání platů německých úředníků protektorátní autonomní správy.
1944ka 6
81sg.110-3/21Pracovní nasazení duchovních na obecních úřadech.
Zprávy zasílané německému státnímu ministrovi v době jeho nepřítomnosti v Praze (listopad 1944 - duben 1945) - situace na frontách.
1944 - 1945ka 6
82sg.110-3/22Zajištění ubytovacích prostor pro německé ozbrojené síly.1944ka 6
83sg.110-3/23Zprávy zasílané německému státnímu ministrovi v době jeho nepřítomnosti v Praze (srpen 1944 - únor 1945) - situace na frontách.
Získávání nových pracovních sil pro válečný průmysl, bulletin "Die Lage" z července a srpna 1944 aj.
1944 - 1945ka 6
84sg.110-3/24Statistické přehledy pracovních sil v protektorátu aj.1944ka 6
85sg.110-3/25Politická a vojenská situaci na Slovensku, bezpečnostní zajištění pohraniční zóny.
Opevňovací práce - výstavba obranné linie na Moravě a ve Slezsku, účast příslušníků Organizace Todt a Říšské pracovní služby.
Budování obranné linie na Moravě.
Korespondence K. H. Franka s H. Lammersem o opatřeních ARLZ, otázce kompetencí při přípravě na obranu protektorátního území aj.
Výnosy a nařízení vůdce a říšského kancléře - jmenování říšského komisaře pro zdravotnictví.
1944ka 6
86sg.110-3/26Opevňovací práce - nasazení německé mládeže na zákopové práce v okolí moravsko-slovenských hranic.1944ka 6
87sg.110-3/27Opevňovací práce - nasazení příslušníků hitlerjugendu z protektorátu při budování jihovýchodního valu.1944ka 6
88sg.110-3/28Opevňovací práce - nasazení příslušníků Kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě při budování obranné linie na Moravě aj.
Evakuace německých a maďarských uprchlíků z Maďarska.
1944 - 1945ka 6
89sg.110-3/29Volkssturm - výzbroj a zdravotní zajištění v protektorátu.1944ka 6
90sg.110-3/30Volkssturm - výzbroj, vznik jednotky v Jindřichově Hradci aj.1944ka 6
91sg.110-3/31Volkssturm - reorganizace kurýrní služby.1944ka 6
92sg.110-3/32Volkssturm - zajištění školení, komise pro řízení volkssturmu aj.1944 - 1945ka 6
93sg.110-3/33Volkssturm - nasazení členů Říšského svazu tělesně postižených (Reichsbund der Körperbehinderten), přísaha oddílů aj.1944 - 1945ka 6
94sg.110-3/34Budování opevňovacích linií na území protektorátu (2 plány zátarasů).
Pokyny pro přidělování tajných zpráv.
1945ka 7
95sg.110-3/35Příprava na obranu Ostravska, organizace zákopových prací, rozkaz vůdce a říšského kancléře využít bývalé čs. pevnosti k obraně ostravské průmyslové oblasti, zvláštní opatření wehrmachtu aj.
Ztráty na lidských životech při náletu na Prahu 14. 2. 1945.
1944 - 1945ka 7
96sg.110-3/36Vytváření Freikorpsu "Adolf Hitler".
Zajištění průjezdnosti silnic a zabezpečení telefonního a telegrafního spojení pro wehrmacht.
1945ka 7
97sg.110-3/37Získávání pracovních sil pro budování opevnění v okresu Český Krumlov.
Doprava v protektorátu - zajišťování dopravy potravin a produktů zbrojního průmyslu, zřízení říšského dopravního štábu aj.
1945ka 7
98sg.110-3/38Opevňovací práce - zákopové práce na severní Moravě, zajištění ubytování pro nasazené, instrukce a plány pro stavbu zátarasů, propagandistický materiál aj.1944 - 1945ka 7
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace